Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w lubuskiej sieci monitoringu jakości powietrza

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2024 w lubuskiej sieci monitoringu jakości powietrza dokonano następujących zmian:

- mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w roku 2023 funkcjonowała w mieście Międzyrzecz przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1  została przeniesiona do nowej lokalizacji w mieście Lubsko obok Orlika, przy ul. Strzeleckiej. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenki azotu (NO, NO2, NOx), BTX (w tym benzen, etylobenzen, mp-ksylen, toluen), pył zawieszony PM2,5 i PM10 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawarte w nim benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni i ołów Pb.

Dodatkowo informujemy, że miasto Lubsko znajduje się w ”strefie lubuskiej” podlegającej ocenie jakości powietrza w województwie lubuskim.

- zakończono prowadzenie pomiarów tlenu węgla oraz BTX na stacji pomiarowej we Wschowie przy ul. K. Wielkiego.

 

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                     Mobilna stacja monitoringu jaości powietrza w Lubsku przy ul. Strzeleckiej.