Główny inspektorat ochrony środowiska
Plan działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracja szczecińska

Plan działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki (SO2) dla strefy aglomeracja szczecińska został przyjęty przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 14 marca 2024 r. uchwałą Nr LI/602/24

Zakres zagadnień określonych i ocenionych w planie działań krótkoterminowych wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1159).

Plan działań krótkoterminowych określa się w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki oraz celem ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.