Główny inspektorat ochrony środowiska
Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za lata 2019-2023

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał pięcioletnią ocenę jakości powietrza dla województwa śląskiego. Ocena została wykonana w celu ustalenia odpowiedniego sposobu dokonywania rocznych ocen jakości powietrza w województwie śląskim i obejmowała lata 2019-2023.

Informacje uzyskiwane w wyniku pięcioletniej oceny jakości powietrza stanowią podstawę do określenia metod, jakimi w kolejnych latach powinny być wykonywane roczne oceny jakości powietrza oraz do wskazania potrzeb w zakresie prowadzenia pomiarów stężeń zanieczyszczeń w poszczególnych strefach województwa śląskiego, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz odpowiednich dyrektyw i decyzji UE.

Podstawowymi kryteriami do oceny pięcioletniej są wartości górnego i dolnego progu oszacowania, określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, a także poziomy dopuszczalne i docelowe wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Wynikiem oceny jest klasyfikacja stref, odrębnie pod kątem poziomu stężeń każdej substancji.

Wyniki oceny za lata 2019-2023 w strefach województwa śląskiego opublikowano w raporcie Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za lata 2019–2023 dostępnym w sekcji Publikacje.