Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego

W dniu 04.06.2020 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa zachodniopomorskiego, tj. strefy aglomeracja szczecińska, miasto Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej. Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim, raport wojewódzki za rok 2018”.


Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego:

- POP dla strefy aglomeracja szczecińska - Uchwała Nr XVI/204/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xvi20420-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

- POP dla strefy miasto Koszalin - Uchwała Nr XVI/205/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xvi20520-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

- POP dla strefy zachodniopomorskiej - Uchwała Nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xvi20620-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa zachodniopomorskiego w danym roku kalendarzowym.