Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa wielkopolskiego

 

W dniu 13.07.2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa wielkopolskiego, tj. strefy aglomeracja poznańska, miasto Kalisz oraz strefy wielkopolskiej. Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim, raport wojewódzki za rok 2018”.

Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

- POP dla strefy aglomeracja poznańska – Uchwała Nr XXI/393/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego https://bip.umww.pl/artykuly/2826214/pliki/20200715161305_393.pdf

- POP dla strefy miasto Kalisz – Uchwała Nr XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego https://bip.umww.pl/artykuly/2826214/pliki/20200715161258_392.pdf

- POP dla strefy wielkopolskiej – Uchwała Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego https://bip.umww.pl/artykuly/2826214/pliki/20200715161251_391.pdf

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 . w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa wielkopolskiego w danym roku kalendarzowym.