Główny inspektorat ochrony środowiska
„Uchwała antysmogowa” dla województwa świętokrzyskiego

W dniu 29 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę Nr XXII/292/20 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwaną potocznie „uchwałą antysmogową”.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

Termin wejścia w życie Uchwały został ustalony na 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, aby w pierwszej kolejności wyeliminować spalanie paliw złej jakości – mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, węgla kamiennego w postaci sypkiej oraz wilgotnej biomasy. W następnych latach, sukcesywnie wprowadza się ograniczenia w stosowaniu instalacji niespełniających i spełniających wymagania dla poszczególnych klas kotłów. Następnie zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Oznacza to w praktyce, iż do dnia1 lipca 2026 r. wszystkie budynki, które znajdują się w zasięgu oddziaływania sieci cieplnej bądź gazowej będą musiały zostać do niej podłączone. Nie wyklucza to jednak stosowania instalacji OZE, ogrzewania elektrycznego, olejowego i innych nieemisyjnych źródeł ciepła oraz instalacji spełniających wymagania ekoprojektu do czasu ustania ich żywotności.