Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa lubuskiego


W dniu 07.09.2020 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa lubuskiego, tj. strefy miasto Zielona Góra, miasto Gorzów Wlkp. oraz strefy lubuskiej. Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubuskim.Raport wojewódzki za rok 2018”.


Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego:

- POP dla strefy miasto Zielona Góra - Uchwała Nr XXII/324/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego

- POP dla strefy miasto Gorzów Wlkp. - Uchwała Nr XXII/325/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego

- POP dla strefy lubuskiej - Uchwała Nr XXII/323/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa lubuskiego w danym roku kalendarzowym.