Główny inspektorat ochrony środowiska
Stan środowiska w województwie podkarpackim. Raport 2020.

Na Portalu jakości powietrza GIOŚ w Informacjach regionalnych została zamieszczona najnowsza publikacja przedstawiająca stan środowiska w województwie pt. "Stan środowiska w województwie podkarpackim. Raport 2020". W publikacji przedstawiono analizę problemów identyfikowanych na podstawie badań i ocen realizowanych w ramach PMŚ na poziomie wojewódzkim tj. dotyczących powietrza, wód powierzchniowych, hałasu i pól elektromagnetycznych. Wykorzystano w nim wyniki badań monitoringowych z lat 2016-2018, przy czym zakres objęty raportem dostosowano do specyfiki komponentów. Ocenę stanu środowiska przedstawiono na tle antropopresji oraz działań naprawczych im przeciwdziałających. Podczas przygotowania raportu, do oceny problemów środowiskowych, wykorzystano zestaw wskaźników ułatwiający porównanie informacji w skali kraju. Rozdział o gospodarce odpadami powstał w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Rzeszowie, według koncepcji zaproponowanej przez Departament Kontroli Gospodarowania Odpadami GIOŚ.

Raport dostępny jest w zakładce Publikacje.