Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa podkarpackiego

W dniu 28.09.2020 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla stref miasto Rzeszów i podkarpackiej. Programy powstały w oparciu o wyniki „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim, raport wojewódzki za rok 2018”, opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska 

Programy Ochrony Powietrza dla województwa podkarpackiego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 - Uchwała nr XXVII/464/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.09.2020 r. w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów" 

Uchwała nr XXVII/463/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.09.2020 r. w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej"

 

Programy ochrony powietrza  zawierają analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa podkarpackiego w danym roku kalendarzowym.