Główny inspektorat ochrony środowiska
Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego - archiwalny

W dniu 28.07.2020 r. Sejmik Województwa Opolskiego uchwalił nowy program ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa opolskiego, tj. strefy miasto Opole oraz strefy opolskiej. Program powstał w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie oposkim, raport wojewódzki za rok 2018”.


Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego:

- POP dla województwa opolskiego - Uchwała Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa opolskiego w danym roku kalendarzowym.


Powyższa uchwała została zastąpiona Uchwałą Nr LVII/592/2023 z dnia 26.09.2023 r.