Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego


W dniu 15 września 2020 r. Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił  program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych dla strefy  łódzkiej oraz strefy aglomeracja łódzka.

Programy ochrony powietrza powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska  "Rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2018".

Dokumenty zostały opublikowane w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

UCHWAŁA NR XX/303/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2020 r w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

UCHWAŁA NR XX/304/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa łódzkiego w danym roku kalendarzowym.