Główny inspektorat ochrony środowiska
Zakończenie kampanii pomiarowej jakości powietrza w Uzdrowisku Polańczyku i przeniesienie stacji mobilnej do Latoszyna

W dniu 16 grudnia 2020 r. zakończona została roczna kampania pomiarowa jakości powietrza w Polańczyku przy wykorzystaniu stacji mobilnej. Wyniki pomiarów wykorzystane zostaną w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2020. Od stycznia 2021 r. roczną kampanią pomiarową objęte zostanie uzdrowisko Latoszyn. Na stacji prowadzone będą automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu PM10, w którym oznaczany będzie benzo(a)piren.

Dane ze stacji będą dostępne na mapie bieżących danych pomiarowych portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, iż Latoszyn znajduje się w tzw.” strefie podkarpackiej” będącej jedną z dwóch stref wykorzystywanych w rocznych ocenach jakości powietrza w województwie podkarpackim.

Stacja monitoringu powietrza w Latoszynie