Główny inspektorat ochrony środowiska
Zakończenie kampanii pomiarowej jakości powietrza w Uzdrowisku Polańczyku i przeniesienie stacji mobilnej do Latoszyna

W dniu 16 grudnia 2020 r. zakończona została roczna kampania pomiarowa jakości powietrza w Polańczyku przy wykorzystaniu stacji mobilnej. Wyniki pomiarów wykorzystane zostaną w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2020. Od stycznia 2021 r. roczną kampanią pomiarową objęte zostanie uzdrowisko Latoszyn. Na stacji prowadzone będą automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu PM10, w którym oznaczany będzie benzo(a)piren.

Dane ze stacji będą dostępne na mapie bieżących danych pomiarowych portalu Jakość Powietrza GIOŚ oraz na stronie System monitoringu jakości powietrza województwa podkarpackiego.

Dodatkowo informujemy, iż Latoszyn znajduje się w tzw.” strefie podkarpackiej” będącej jedną z dwóch stref wykorzystywanych w rocznych ocenach jakości powietrza w województwie podkarpackim.

Stacja monitoringu powietrza w Latoszynie