Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w sieci monitoringu jakości powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizując Program Państwowego Monitoringu Środowiska sukcesywnie rozwija Kujawsko - Pomorską Sieć Monitoringu Jakości Powietrza.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku zakończył się roczny cykl pomiarowy przeprowadzony przy użyciu dwóch mobilnych stacji monitoringu powietrza: w Mogilnie przy ul. Kościuszki w centralnej części miasta, na terenie Urzędu Miasta Mogilna oraz w Wieńcu Zdroju przy ul. Wienieckiej na terenie uzdrowiska. Wyniki z tych badań zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r.

W dniu 8 stycznia 2020 roku rozpoczęto nowy roczny cykl badań tła miejskiego w Chełmnie na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, przy ul. Łunawskiej 3A. Mobilna stacja umożliwia pomiary stężeń zanieczyszczeń oraz ich ocenę poprzez roczne kampanie pomiarowe. O zlokalizowaniu stacji w mieście zadecydował fakt, że Chełmno zajmuje 8. pozycję pod względem liczby mieszkańców w województwie kujawsko - pomorskim, po: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy i Świeciu. Obszar Starego Miasta w Chełmnie został wpisany w 2005 roku na Listę Pomników Historii Prezydenta RP (Dz.U. 2005, Nr 64, poz.568), co jest dowodem na niezwykłą wartość architektoniczną i historyczną miasta. Przy użyciu stacji wykonywane są automatyczne pomiary następujących zanieczyszczeń: tlenki azotu (NO, NO2, NOx), BTX (w tym benzen), pył zawieszony PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM2,5. Ponadto badane są parametry meteorologiczne, tj. prędkość i kierunek wiatru, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność względna powietrza.

Na terenie miasta Chełmna dotychczas prowadzono następujące badania jakości powietrza atmosferycznego:

  • w okresie od 1.01.1995 r. do 30.06.1995 r. ówczesny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Toruniu wykonywał pomiary stężenia dwutlenku siarki przy ul. Łunawskiej 3A,
  • w latach 1996 – 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonywał pomiary pasywne dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w 9 stacjach pomiarowych,
  • w okresie od 1.01.1998 r. do 31.12.2010 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wykonywała pomiary w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie, przy ul. Dworcowej 27 (lata 1998-1999), a następnie przy ul. Łunawskiej 2A (lata 2000-2010), metodą manualną w zakresie: pyłu BS, benzenu, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu,
  • w latach 2011 – 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy mierzył metodą pasywną przy ul. Łunawskiej 2A następujące zanieczyszczenia: benzen, toluen, m,p-ksylen, o-ksylen i etylobenzen.

Ponadto w sieci stacji pomiarowych w województwie kujawsko – pomorskim zaszły następujące zmiany:

  1. w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego – w dniu 12 grudnia 2019 r. reaktywowano stanowisko pyłu zawieszonego PM10 (stanowisko istniało w latach 2012-2018),
  2. w Toruniu przy ul. Dziewulskiego – z dniem 31 grudnia 2019 r. zlikwidowano stanowisko automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 (na stacji funkcjonuje stanowisko manualne),
  3. z dniem 31.12.2019 r. przeniesiono dwa stanowiska dwutlenku siarki: w Toruniu ze stacji komunikacyjnej przy ul. Przy Kaszowniku na stację tła przy ul. Dziewulskiego oraz we Włocławku ze stacji komunikacyjnej przy ul. Okrzei na stację tła przy ul. Kaliskiej, a jedno zlikwidowano - w Bydgoszczy przy Placu Poznańskim,
  4. utworzono nowe stanowisko automatyczne pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji przy ul. Przy Kaszowniku w Toruniu w dniu 26.11.2019 r.,
  5. z dniem 31.12.2019 r. zlikwidowano stanowiska metali (ołów, arsen, kadm, nikiel) na stacji przy ul. Kochanowskiego w Brodnicy ze względu na niski poziom mierzonych stężeń w latach 2016-2019 oraz klasę A w ocenach rocznych jakości powietrza w strefie i klasę I w ocenie pięcioletniej dla mierzonych metali.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie nowej stacji pomiarowej w Nakle nad Notecią przy ul. Św. Wawrzyńca, w miejsce zamkniętej z dniem 31.12.2019 r. stacji przy ul. P. Skargi.

Wyniki pomiarów automatycznych i manualnych uzyskanych na stacjach pomiarowych w województwie kujawsko - pomorskim posłużą do opracowywania rocznych ocen jakości powietrza, natomiast na bieżąco dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakładce Portal Jakości Powietrza (powietrze.gios.gov.pl), za pomocą aplikacji „Jakość powietrza w Polsce” dostępnej na urządzenia mobilne (telefony, tablety).