Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowych stanowisk pomiarowych na stacji monitoringu powietrza w Augustowie

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, od 1 stycznia 2021 roku na stacji w Augustowie uruchomione zostały nowe manualne stanowiska pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 i B(a)P.

Dane z manualnych pomiarów, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane i gromadzone są w Banku Danych Pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wyniki pomiarów z nowo utworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy  podlaskiej w województwie podlaskim.

 

Stacja monitoringu jakości powietrza w Augustowie