Główny inspektorat ochrony środowiska
Zamknięcie niektórych stanowisk na pięciu stacjach monitoringu powietrza w województwie kujawsko - pomorskim

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, od 1 stycznia 2021 roku zamknięte zostały następujące stanowiska pomiarowe na stacjach w województwie kujawsko – pomorskim:

  1. automatyczne tlenku węgla na stacji przy ul. Warszawskiej w Bydgoszczy; w strefie „aglomeracja bydgoska” istnieje drugie stanowisko pomiarowe na stacji przy Placu Poznańskim,
  2. manualne pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Okrzei we Włocławku, natomiast pozostało na tej stacji stanowisko automatyczne PM10; w strefie „miasto Włocławek” istnieją trzy stanowiska PM10, w tym 2 automatyczne i 1 manualne,
  3. manualne metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) na trzech stacjach w strefie kujawsko - pomorskiej: w Koniczynce w gminie Łysomice, w Ciechocinku przy ul. Tężniowej i w Wieńcu Zdroju przy ul. Wienieckiej,
  4. manualne WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) w pyle zawieszonym PM10 (indeno(1,2,3-cd)piren IP, benzo(a)antracen BaA, benzo(b)fluoranten BbF, benzo(j)fluoranten BjF, benzo(k)fluoranten BkF, dibenzo(a,h)antracen DBahA) na stacji w Ciechocinku przy ul. Tężniowej; stanowiska te przeniesiono do nowo utworzonej stacji pomiarowej w Nakle nad Notecią przy ul. Świętego Wawrzyńca.

Stacja pomiarowa w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej.

 

Stacja pomiarowa we Włocławku przy ul. Okrzei.

 

Stacja pomiarowa w Koniczynce w gminie Łysomice.

 

Stacja pomiarowa w Ciechocinku przy ul. Tężniowej.

 

Stacja pomiarowa w Wieńcu Zdroju przy ul. Wienieckiej.