Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie z dnia 10.02.2021 o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowania w dniu 09.02.2021 dla SO2 w powietrzu

Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu  informowania dla ditlenku siarki SO2 w powietrzu na obszarze województwa pomorskiego obejmującym miasto Gdańsk, Sopot i Gdynia.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.