Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu ryzyka przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931), Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku powiadomia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Powiadomienie przesyła się celem umożliwienia realizacji działań określonych w Programie ochrony powietrza przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.