Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport wojewódzki za rok 2020

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2020 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref. Wyniki oceny dotyczące województwa świętokrzyskiego, w postaci raportu pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport wojewódzki za rok 2020”, zostały przekazane Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 2 stref województwa świętokrzyskiego (miasto Kielce, strefa świętokrzyska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy świętokrzyskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, że w odróżnieniu od lat wcześniejszych stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w roku 2020 na obszarze województwa świętokrzyskiego uległy obniżeniu, a normy obowiązujące dla pyłów zostały dotrzymane. Natomiast w dalszym ciągu na terenie obu stref występują obszary z przekroczeniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10.

Ponadto w 2020 roku na obszarze  województwa zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego zawartości ozonu troposferycznego w powietrzu, zarówno w odniesieniu do kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ochronę roślin.

Raport opublikowano w dziale Publikacje. Zachęcamy do lektury !