Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2020

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2020 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie,  według kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Wyniki oceny w postaci raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2020 zostały przekazane zarządowi województwa.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 2 stref woj. pomorskiego (aglomeracja trójmiejska i strefa pomorska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy pomorskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, podobnie jak w roku 2019, że głównym problemem są wysokie stężenia benzo(a)pirenu, zawartego w pyle zawieszonym PM10, którego przekroczenie zanotowano w strefie pomorskiej. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w obu strefach nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych, do czego bez wątpienia przyczyniły się rekordowo wysokie temperatury, szczególnie w miesiącach zimowych notowane w 2020 roku. Ponadto w 2020r. na obszarze obu stref w województwie pomorskim zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego zawartości ozonu troposferycznego w powietrzu, zarówno w odniesieniu do kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ochronę roślin.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.