Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2020.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2020 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie,  według kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Wyniki oceny w postaci raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2020 zostały przekazane zarządowi województwa.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 3 stref woj. wielkopolskiego (aglomeracja poznańska, miasto Kalisz, strefa wielkopolska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy wielkopolskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, podobnie jak w latach poprzednich, że głównym problemem są wysokie stężenia benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, którego przekroczenie zarejestrowano na obszarze wszystkich trzech stref w województwie. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w roku 2020 na obszarze województwa wielkopolskiego uległy istotnemu obniżeniu. Mimo to w strefie wielkopolskiej zarejestrowano obszary przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2.5. Ponadto w 2020 r. na obszarze wszystkich stref zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego zawartości ozonu w powietrzu w odniesieniu do kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz na obszarze strefy wielkopolskiej klasyfikowanej ze względu na ochronę roślin.

Raport  opublikowano w dziale Publikacje