Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego dla B(a)P w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powiecie brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim i kluczborskim.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.