Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatu miasta Łomża

 

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.