Główny inspektorat ochrony środowiska
Badania jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy z władzami miasta Kędzierzyn-Koźle realizuje dodatkowe badania jakości powietrza na obszarze miasta. W dniu 22.11.2021 r. odbyła się wideokonferencja, poświęcona omówieniu wyników badań prowadzonych w latach 2020 i 2021. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Pani Sabiny Nowosielskiej, Prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle.

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści z Opolszczyzny: Pani Senator Danuta Jazłowiecka, Pani Poseł Brygida Kolenda-Łabuś i Pan Poseł Witold Zembaczyński, Pani Sabina Nowosielska, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Pan Artur Maruszczak, Wiceprezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, wraz z osobami reprezentującymi Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Pan Ireneusz Wiśniewski, przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn Koźle, Pan Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Pan Paweł Masełko, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Pan Wojciech Jarczak, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu wraz z przedstawicielami WIOŚ w Opolu, Pan Leszek Ośródka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Pani Barbara Toczko, Zastępcaca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska, wraz z przedstawicielami GIOŚ.

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji problemów z jakością powietrza i działań związanych z ochroną powietrza podejmowanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle. Następnie omówione zostały wyniki pomiarów realizowanych na dodatkowej stacji monitoringu jakości powietrza od 5 marca 2020 r. do chwili obecnej, w porównaniu z wynikami uzyskanymi na stacji pomiarowej funkcjonującej w ramach PMŚ. W analizowanym okresie na stacji dodatkowej realizowane były pomiary automatyczne benzenu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, kolejno w trzech lokalizacjach na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. Zaprezentowano również analizę występowania 1-godzinnych wysokich stężeń benzenu (powyżej 30 µg/m3), w odniesieniu do kierunków napływu wiatru na stacje pomiarowe. Podczas spotkania omówione zostały również wyniki analizy wpływu warunków meteorologicznych na stężenia zanieczyszczeń w mieście Kędzierzyn-Koźle wykonanej w 2020 r. na zlecenie GIOŚ przez IMGW – PIB.

Na spotkaniu została również przedstawiona informacja o działaniach kontrolnych związanych z ochroną powietrza w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych w 2021 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

Prezentacje wygłoszone podczas spotkania są dostępne na Portalu Jakości Powietrza pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1521