Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu  9 grudnia 2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie:

  • poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 101 µg/m3.

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 10.12.2021 r.