Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej mobilnej stacji monitoringu powietrza w Szczawnicy.

16 grudnia 2021 roku, w Szczawnicy w Parku Dolnym uruchomiona została nowa mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego, zlokalizowana w strefie uzdrowiskowej "A".

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10 benzo(a)piren B(a)P).
Dodatkowo informujemy, że miasto Szczawnica znajduje się w ”strefie małopolskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie małopolskim. Wyniki uzyskane na nowej stacji w Szczawnicy zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2022.
Wyniki pomiarów z nowoutworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy małopolskiej w województwie małopolskim .

Dane z automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Stacja monitoringu powietrza w Szczawnicy w Parku Dolnym.