Główny inspektorat ochrony środowiska
Kolejne działania dot. stacji monitoringu jakości powietrza w Nowym Targu

 

Dostrzegając potrzebę zapewnienia możliwie precyzyjnej informacji dotyczącej stanu powietrza w Nowym Targu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zwrócił się do Burmistrza Nowego Targu z propozycją czasowego wykonania pomiarów porównawczych zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz benzo(a)pirenem w dotychczasowej lokalizacji stacji pomiarowej przy placu J. Słowackiego 14.

Czasowe prowadzenie równoległych pomiarów w dwóch lokalizacjach pozwoli uzyskać dodatkowe informacje na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w mieście Nowy Targ i pozwoli na dalszą weryfikację reprezentatywności nowej lokalizacji stacji monitoringu.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi władz Nowego Targu, GIOŚ przeprowadzi dodatkowe pomiary w mieście w pierwszym kwartale 2022 roku.