Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej mobilnej stacji monitoringu powietrza w Wadowicach.

27 grudnia 2021 roku, w Wadowicach przy ul. Bałysa uruchomiona została nowa mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10 benzo(a)piren B(a)P).
Dodatkowo informujemy, że miasto Wadowice znajduje się w ”strefie małopolskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie małopolskim. Wyniki uzyskane na nowej stacji w Wadowicach zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2022.
Wyniki pomiarów z nowoutworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy małopolskiej w województwie małopolskim .

Dane z automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane będą w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.