Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Opatowa do Pińczowa

Informujemy, ze zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w 2021 roku funkcjonowała w Opatowie, w 2022 roku została przeniesiona do Pińczowa i zlokalizowana przy ul. 1 Maja.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pył zawieszony PM10 i pył zawieszony PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza, umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”. Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miasto Pińczów znajduje się w „strefie świętokrzyskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Wyniki uzyskane w 2022 roku na stacji mobilnej w tym mieście zostaną uwzględnione w ocenie jakości powietrza za rok 2022.

Mobilna stacja monitoirngu powietrza w Pińczowie

Mobilna stacja monitoringu jakości powietrza w Pińczowie