Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej mobilnej stacji monitoringu powietrza w Szczytnie.

stacja monitoringu powietrza01 stycznia 2022 roku, w Szczytnie  na  ul. Polskiej 38 uruchomiona została nowa mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego.

Stacja ta przeniesiona jest z Biskupca z ul. Mickiewicza. Stacja w Biskupcu  funkcjonowała w latach 2020-2021, z dniem 31.12.2021, zakończono pomiary.

Na stacji w Szczytnie prowadzone są  pomiary automatyczne w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, No, Nox, No, benzen, etylobenzen, toluen, mp-ksylen, oksylen,  oraz pomiary manualne  następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10  i benzo(a)piren.

 Wyniki ze stacji w Szczytnie zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2022.

Dane z automatycznych pomiarów  dostępne są na  mapie  Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.