Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Jastrzębiu-Zdroju

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, od 28 marca 2022 r. w Jastrzębiu-Zdroju przy alei Józefa Piłsudskiego, na wysokości ul. Harcerskiej 3, uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Stacja ta jest stacją badającą oddziaływanie transportu drogowego na jakość powietrza, tzw. stacja komunikacyjna.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary: tlenków azotu NO2/NO/NOX i pyłu zawieszonego PM2,5.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dodatkowo informujemy, że miasto Jastrzębie-Zdrój znajduje się w strefie o nazwie ” aglomeracja rybnicko-jastrzębska”, podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie śląskim.

Nadmieniamy, iż jest to już czwarta stacja komunikacyjna w województwie śląskim i pierwsza w strefie aglomeracja rybnicko-jastrzębska. Stacje tzw. komunikacyjne zlokalizowane są również w strefach: miasto Bielsko-Biała, miasto Częstochowa i aglomeracja górnośląska (w Katowicach). Na wyżej wymienionych stacjach, mierzone są zanieczyszczenia pochodzące z transportu. Stacja w Jastrzębiu-Zdroju została zlokalizowana przy ruchliwej dwujezdniowej ulicy, posiadającej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach jazdy.

Stacja została zakupiona ze środków projektu „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

stacja monitoringu jakości powietrza w Jastrzebiu Zdrój na tle ulicy
Stacja monitoringu powietrza w Jastrzębiu-Zdroju przy alei Józefa Piłsudskiego na wysokości ul. Harcerskiej 3

 

 

stacja monitoringu jakości powietrza w Jastrzebiu Zdrój na tle ulicy Stacja monitoringu powietrza w Jastrzębiu-Zdroju przy alei Józefa Piłsudskiego na tle okolicznych budynków
Stacja monitoringu powietrza w Jastrzębiu-Zdroju przy alei Józefa Piłsudskiego na wysokości ul. Harcerskiej 3