Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Białymstoku

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, od 28 marca 2022 roku w Białymstoku przy alei Józefa Piłsudskiego, została uruchomiona nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Stacja ta jest stacją badającą oddziaływanie transportu drogowego na jakość powietrza, tzw. stacją komunikacyjną.

Jest to pierwsza tego typu stacja w województwie podlaskim. Umiejscowienie jej przy jednej z najbardziej zatłoczonych ulic Białegostoku, o dużym natężeniu ruchu, zapewni mieszkańcom ważne źródło informacji o wpływie transportu na jakość powietrza, co ma szczególne znaczenie dla pieszych i rowerzystów oraz okolicznych mieszkańców. W pobliżu stacji znajdują się bowiem budynki oświatowe i mieszkalne, ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe oraz Galeria Jurowiecka.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary: pyłu zawieszonego PM10; pyłu zawieszonego PM2,5; benzenu (C6H6) oraz tlenków azotu (NO2, NO, NOx).

Stacja ta będzie stanowiła istotne źródło informacji do corocznych ocen jakości powietrza dla  aglomeracji białostockiej.

Stacja monitoringu jakości powietrza w Białymstoku na tle ulicy

Stacja monitoringu powietrza w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego.

 

Dane ze stacji dostępne są na interaktywnej mapie Polski w zakładce - Bieżące dane pomiarowe Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia także darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Stacja została zakupiona ze środków projektu „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.