Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport wojewódzki za rok 2021 zostały przekazane Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 2 stref województwa świętokrzyskiego (miasto Kielce i strefa świętokrzyska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy świętokrzyskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym problemem w województwie świętokrzyskim są pyły zawieszone PM10 i PM2,5, których przekroczenia zarejestrowano na obszarze obu stref. Stężenia pyłów zawieszonych w roku 2021 wskazują na pogorszenie jakości powietrza w porównaniu do 2020 roku, kiedy normy tych zanieczyszczeń były dotrzymane.

W województwie świętokrzyskim istotnym problemem pozostają również wysokie stężenia benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, będące efektem spalania paliw stałych niskiej jakości w wysokoemisyjnych kotłach grzewczych z sektora komunalno-bytowego.

Ponadto w 2021 roku w obu strefach województwa nadal przekroczony był poziom celu długoterminowego ozonu pod kątem ochrony zdrowia oraz w strefie świętokrzyskiej pod kątem ochrony roślin.

Raport opublikowano w dziale Publikacje. Zachęcamy do lektury!