Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie łódzkim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Łódzkiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze dwóch stref województwa łódzkiego (Aglomeracja Łódzka, strefa łódzka) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy łódzkiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, podobnie jak w latach poprzednich, że głównym problemem są wysokie dobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz stężenia zawartego w nim benzo(a)pirenu, którego przekroczenie zarejestrowano na obszarze obu stref w województwie. Istotnym problemem pozostają również wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w roku 2021 na obszarze województwa łódzkiego uległy istotnemu zwiększeniu. W Aglomeracji Łódzkiej i strefie łódzkiej zarejestrowano obszary przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 (faza II). Jako główną przyczyną przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 wskazano emisję zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego.
Ponadto w 2021 r. na obszarze obu stref zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego zawartości ozonu troposferycznego w powietrzu, zarówno w odniesieniu do kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ochronę roślin.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.