Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie lubelskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Lubelskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 2 stref województwa lubelskiego (aglomeracja lubelska i strefa lubelska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle zawieszonym PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy lubelskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Ocena jakości powietrza za rok 2021, wykazała, że na obszarze wszystkich 2 stref województwa (aglomeracja lubelska i strefa lubelska) występują obszary z przekroczeniami poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. Jednocześnie na obszarze 2 stref województwa (aglomeracja lubelska i strefa lubelska) wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 faza II, co jest istotną zmianą w porównaniu z rokiem 2020, w którym przekroczenia nie odnotowano. Pogorszenie się jakości powietrza w znacznej mierze związane było z warunkami meteorologicznymi występującymi w sezonie jesienno-zimowym, gdy wzrasta emisja tych zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego. Rok 2021 był chłodniejszy od poprzedniego, co spowodowało zwiększoną emisję z indywidualnego ogrzewania budynków.

Ponadto, w 2021 roku, ze względu na ochronę zdrowia ludzi na obszarze wszystkich 2 stref wystąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu a ze względu na ochronę roślin przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu na obszarze strefy lubelskiej.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.