Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie podkarpackim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze dwóch stref województwa podkarpackiego (strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy podkarpackiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Ocena jakości powietrza za rok 2021, wykazała, że na obszarze obu stref województwa (strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej) wystąpiło przekroczenie średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 (faza II). Jednocześnie na obszarze obu stref województwa wystąpiło przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, co jest istotną zmianą w porównaniu z rokiem 2020, w którym przekroczenie wystąpiło na obszarze 1 strefy. Wzrost stężeń pyłu zawieszonego w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 w znacznej mierze należy wiązać z warunkami meteorologicznymi, skutkującymi zwiększoną emisją z ogrzewania domów i mieszkań w okresie jesienno-zimowym.

Ponadto w 2021 roku na obszarze obu stref zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu troposferycznego w powietrzu, zarówno w odniesieniu do kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ochronę roślin.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.