Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie śląskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Śląskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia ludzi została wykonana na obszarze wszystkich stref województwa śląskiego (aglomeracja górnośląska, aglomeracja rybnicko-jastrzębska, miasto Bielsko-Biała, miasto Częstochowa, strefa śląska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy śląskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Roczna ocena jakości powietrza za 2021 rok wykazała, że głównym problemem w województwie śląskim są zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenem zawartym w pyle zawieszonym PM10, na obszarze wszystkich stref, spowodowane głównie emisją z indywidualnych gospodarstw domowych. W aglomeracji śląskiej (w rejonie autostrady A4) istotnym problemem pozostaje również wysokie stężenie dwutlenku azotu, będące efektem zanieczyszczeń spowodowanych bardzo dużym natężeniem ruchu pojazdów (emisja z transportu). W porównaniu do 2020 roku, w 2021 roku klasa stref w województwie śląskim ze względu na ochronę zdrowia ludzi zmieniła się w strefie miasto Bielsko-Biała z klasy A na C, w przypadku pyłu zawieszonego PM10 oraz w strefie miasto Częstochowa, z klasy A1 na C1, w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5. Oddziaływanie naturalnych źródeł emisji, niezwiązanych z działalnością człowieka, jest przyczyną przekroczenia ozonu w strefie śląskiej wg kryteriów dla ochrony zdrowia oraz ochrony roślin dla poziomu celu długoterminowego. Od wielu lat pozostają w województwie śląskim w klasie A zanieczyszczenia gazowe, obejmujące dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i benzen, a także oznaczane w pyle zawieszonym PM10 metale: ołów, arsen, kadm i nikiel. Pomimo pogorszenia jakości powietrza w roku 2021, w efekcie niekorzystnych dla jakości powietrza warunków meteorologicznych w sezonie grzewczym, od roku 2018 zauważalna jest poprawa jakości powietrza w województwie śląskim, co potwierdza skuteczność realizacji działań naprawczych wynikających z POP i z uchwały antysmogowej.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.