Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie zachodniopomorskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze trzech stref województwa zachodniopomorskiego (aglomeracja szczecińska, miasto Koszalin, strefa zachodniopomorska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy zachodniopomorskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Wszystkie trzy strefy województwa: aglomeracja szczecińska, miasto Koszalin i strefa zachodniopomorska w ocenie pod kątem ochrony zdrowia za rok 2021 otrzymały klasę A dla dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 (klasa A1), benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO), ozonu (O3) – poziom docelowy oraz metali ciężkich oznaczanych w pyle zawieszonym PM10 (arsenu, kadmu, niklu i ołowiu).

Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym problemem pozostają wysokie stężenia benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, którego przekroczenie zarejestrowano na obszarze strefy zachodniopomorskiej.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.