Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie dolnośląskim.

Ocenie podlegały zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze stref województwa dolnośląskiego (Aglomeracja Wrocławska, miasto Wałbrzych, strefa dolnośląska_2) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle zawieszonym PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy dolnośląskiej_2 odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym problemem jakości powietrza w województwie dolnośląskim są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

Przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na terenie powiatu kłodzkiego, natomiast przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego zarejestrowano na obszarze 11 powiatów  w strefie dolnośląskiej_2.

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 faza II wystąpiły na obszarze miasta Wrocławia i strefy dolnośląskiej_2. Stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w roku 2021 wskazują na przekroczenie poziomu docelowego na obszarze większości gmin województwa dolnośląskiego.

Wzrost stężeń pyłu zawieszonego: PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem w znacznej mierze należy wiązać z warunkami meteorologicznymi, skutkującymi zwiększoną emisją z ogrzewania domów i mieszkań w okresie jesienno-zimowym.

Istotnym problemem miasta Wrocławia pozostają również stężenia dwutlenku azotu przekraczające poziom dopuszczalny. Przekroczenia te są efektem intensywnego ruchu samochodowego. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu odnotowywane były również w latach wcześniejszych, wyjątek stanowił rok 2020.

Specyficznym dla naszego województwa problemem są przekroczenia poziomu docelowego arsenu rejestrowane przez stacje pomiarowe w Głogowie i w Legnicy.

Ponadto, corocznie w sezonie letnim rejestrowany jest wzrost stężeń ozonu, spowodowany obecnością w atmosferze jego prekursorów oraz w dużej mierze warunkami meteorologicznymi. W 2021 roku, ze względu na ochronę zdrowia ludzi na obszarze wszystkich 3 stref wystąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu, a ze względu na ochronę roślin przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu na obszarze strefy dolnośląskiej_2.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.