Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie warmińsko-mazurskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiemu.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze trzech stref województwa warmińsko-mazurskiego (miasto Olsztyn, miasto Elbląg, strefa warmińsko-mazurska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy warmińsko-mazurskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym problemem jest zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem, którego przekroczenie zarejestrowano na obszarze 1 z 3 stref w województwie. Stężenia benzo(a)pirenu w roku 2021 na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego wskazują na przekroczenie poziomu docelowego.

W 2021 roku na obszarze wszystkich stref zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu pod względem celu ochrony zdrowia oraz został przekroczony poziom celu długoterminowego, w strefie warmińsko-mazurskiej pod względem celu ochrony roślin.

Raport opublikowano w dziale Publikacje