Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie wielkopolskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 2 stref województwa wielkopolskiego (aglomeracja poznańska, strefa wielkopolska_2) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle zawieszonym PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy wielkopolskiej_2 odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym problemem w województwie jest zanieczyszczenie benzo(a)pirenem, którego przekroczenie zarejestrowano na obszarze obydwóch stref w województwie. Istotnym problemem pozostają również wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych - w strefie wielkopolskiej_2 stwierdzono przekroczenie norm, zarówno dla pyłu zawieszonego PM10 jak i PM2,5.  Ponadto w 2021 roku, w strefie wielkopolskiej_2 stwierdzono przekroczenia poziomu celu długoterminowego dla ozonu,  ustanowionego pod kątem ochrony zdrowia oraz pod kątem ochrony roślin. Podobnie jak w latach ubiegłych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla, kadmu, arsenu i niklu nie stwierdzono przekroczeń norm.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.