Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie podlaskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Podlaskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze dwóch stref województwa podlaskiego (aglomeracja białostocka, strefa podlaska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy podlaskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym problemem są wysokie dobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, których przekroczenia zarejestrowano na obszarze strefy podlaskiej. W 2021 roku, w przeciwieństwie do ubiegłego roku, poziom docelowy określony dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 został dotrzymany w aglomeracji białostockiej. Ponadto w 2021 roku na obszarze strefy podlaskiej zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego zawartości ozonu  troposferycznego w powietrzu, zarówno w odniesieniu do kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ochronę roślin.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.