Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 poz. 845) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku zawiadamia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.


Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonych poniżej plika do pobrania.