Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w sieci pomiarów jakości powietrza w 2023 roku

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, od stycznia 2023 roku w małopolskiej sieci monitoringu jakości powietrza zaszły następujące zmiany:

 

Uruchomienie nowej mobilnej stacji monitoringu powietrza w Muszynie.

29 grudnia 2022 roku, w Muszynie przy Alei Zdrojowej (strefa uzdrowiskowa A) uruchomiona została nowa mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren B(a)P.


Dodatkowo informujemy, że miasto Muszyna znajduje się w ”strefie małopolskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie małopolskim. Wyniki uzyskane na nowej stacji w Muszynie zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2023.  

 

Zamknięcie mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza w Szczawnicy oraz zmiany na stanowiskach pomiarowych.

Z końcem 2022 roku pracę zakończyła mobilna stacja pomiarów jakości powietrza w Szczawnicy.
Zamknięte zostały stanowiska pomiaru: pyłu zawieszonego PM10 (manualne) oraz benzo(a)pirenu na stacji Kraków Al. Krasińskiego, pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji Kraków os. Piastów, tlenków azotu (NO, NOx, NO2) na stacji w Nowym Sączu, benzenu na stacji w Trzebini, tlenku węgla oraz dwutlenku siarki na stacji w Zakopanem.
Uruchomione zostały stanowiska pomiaru: pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji Kraków ul. Bujaka, benzenu na stacji w Nowym Sączu, pyłu zawieszonego PM10 (manualne) oraz benzo(a)pirenu na stacji Kraków os. Piastów.

 

Wyniki pomiarów z nowoutworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy małopolskiej w województwie małopolskim .

Dane z automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz benzenu  na nowych stanowiskach dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.
Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.