Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego ws programów ochrony powietrza dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

 

28 listopada 2022 roku Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił zmiany uchwał w sprawie programów ochrony powietrza dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. Uchwały wprowadzają zmiany załączników nr 5 oraz nadają nowe brzmienie § 7 ust. 2 zmienianych uchwał w zakresie terminu przekazywania informacji o realizacji działań naprawczych.

Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego:

  • Uchwała nr 602/XLVIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r.  zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu,
  • Uchwała nr 603/XLVIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza (POP) jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U.  2021  poz. 845) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. POP zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa pomorskiego w danym roku kalendarzowym.

Informacje o obowiązujących programach ochrony powietrza, przyjętych na podstawie art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska, publikowane są na dedykowanej podstronie portalu Jakość Powietrza.