Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w lubuskiej sieci monitoringu jakości powietrza

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023 w lubuskiej sieci monitoringu jakości powietrza dokonano następujących zmian:

- mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w roku 2022 funkcjonowała w mieście Żagań została przeniesiona do nowej lokalizacji w mieście Międzyrzecz na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenki azotu (NO, NO2, NOx), BTX (w tym benzen, etylobenzen, mp-ksylen, toluen), pył zawieszony PM2,5 i PM10 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawarte w nim benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni i ołów Pb.

Dodatkowo informujemy, że miasto Międzyrzecz znajduje się w ”strefie lubuskiej” podlegającej ocenie jakości powietrza w województwie lubuskim.

- na nowouruchomionej w 2022 r. komunikacyjnej stacji monitoringu jakości powietrza w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego rozpoczęto pomiary manualne stężenia benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.
Wyniki pomiarów z wyżej wskazanych stanowisk pomiarowych zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2023.

- zakończono prowadzenie pomiarów dwutlenku siarki oraz tlenu węgla na stacji pomiarowej w Sulęcinie przy ul. Dudka.

 

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.
Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Stacja mobilna w Międzyrzeczy przy ul. Komisji Edukacji NarodowejStacja mobilna w Międzyrzeczu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej

                                   Mobilna stacja monitoringu jaości powietrza w Międzyrzeczy przy ul. Komisji Edukacji Narodowej.