Główny inspektorat ochrony środowiska
Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy miasto Kalisz

 

30 stycznia 2023 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił Uchwałę nr XLIX/975/23 w sprawie określenia Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy miasto Kalisz. Program został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 roku przekroczenia normy jakości powietrza w strefie miasto Kalisz w zakresie pyłu zawiezonego PM2,5, czego konsekwencją jest konieczność realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Dokument zostały opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza (POP) jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U.  2021  poz. 845) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. POP zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa pomorskiego w danym roku kalendarzowym.

Informacje o obowiązujących programach ochrony powietrza, przyjętych na podstawie art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska, publikowane są na dedykowanej podstronie portalu Jakość Powietrza.