Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2019

Cinque Terre

Rok wydania: 2020

Autor: RWMŚ GIOŚ

Przedstawione opracowanie zawiera wyniki osiemnastej rocznej oceny jakości powietrza, przeprowadzonej dla województwa opolskiego za rok 2019. Ocenę wykonano w oparciu o dostępne dane pomiarowe, uzyskane w ramach istniejącego programu monitoringu jakości powietrza. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana dla wymienionych zanieczyszczeń: benzen (C6H6), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), ozon (O3), pył PM2,5, pył PM10 oraz zawarty w pyle ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), Nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P). Natomiast pod kątem ochrony roślin dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) i ozon (O3).