Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2020

Cinque Terre

Rok wydania: 2021

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2020 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Wyniki oceny w postaci raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2020 zostały przekazane zarządowi województwa. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 3 stref woj. dolnośląskiego (aglomeracja wrocławska, miasto Wałbrzych, strefa dolnośląska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy dolnośląskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3). Przeprowadzone analizy wykazały, że największym problemem w skali województwa dolnośląskiego są wysokie stężenia benzo(a)pirenu oraz nadal występujące przekroczenia pyłu zawieszonego PM10. Specyficznym dla naszego województwa problemem są przekroczenia poziomu docelowego arsenu rejestrowane przez stacje pomiarowe w Głogowie i w Legnicy. W sezonie letnim rejestrowany jest wzrost stężeń ozonu, spowodowany obecnością w atmosferze jego prekursorów oraz w dużej mierze warunkami meteorologicznymi. Przekroczenia poziomu docelowego ozonu określonego dla kryterium ochrony zdrowia stwierdzono we Wrocławiu, w Jeleniej Górze i w Osieczowie, natomiast przekroczenie poziomu celu długoterminowego stwierdzono na całym obszarze województwa. W odniesieniu do kryterium ochrony roślin, w 2020 r. ocena wykazała przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu w strefie dolnośląskiej. „Aneks nr 1 do raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2020” wprowadza korekty treści ww. raportu oraz uzupełnienia informacji zawartych w załączniku 1.