Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim . Raport wojewódzki za rok 2021

Cinque Terre

Rok wydania: 2022

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie lubuskim. Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim . Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Lubuskiego. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze trzech stref województwa lubuskiego (miasto Zielona Góra, miasto Gorzów Wlkp., strefa lubuska ) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy lubuskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3). Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym problemem jest stężenie benzo(a)pirenu (B(a)P), którego przekroczenie zarejestrowano na obszarze średnich i większych miejscowości we wszystkich trzech strefach w województwie. Stężenia benzo(a)pirenu w roku 2021 na obszarze województwa lubuskiego wskazują na przekroczenie poziomu docelowego. W 2021 istotnym problemem pozostają również wysokie stężenia ozonu (O3), będące efektem warunków meteorologicznych sprzyjających formowaniu się ozonu. W 2021 roku poziom docelowy/dopuszczalny określony dla dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) oraz ołowiu (Pb) został dotrzymany. Ponadto w 2021 roku na obszarze strefy miasto Zielona Góra oraz w strefie lubuskiej zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu.