Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Cinque Terre

Rok wydania: 2022

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Wyniki oceny w postaci raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021 został przekazany zarządowi województwa. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 2 stref woj. pomorskiego (aglomeracja trójmiejska, strefa pomorska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy pomorskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).
„Aneks nr 1 do Raportu. Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021” wprowadza zmiany w tabeli „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie” w załączniku 1. Zestawienie sytuacji przekroczeń w województwie w 2021 roku.
"Aneks nr 2 do raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021" wprowadza korekty do treści raportu dotyczące głównie opisów rysunków i tabel, informacji zawartych na rysunkach prezentujących statystyki dla ozonu i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz liczby stanowisk pomiarowych dla pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5.